Kadınlar

Babalık Davası

Evlilik dışında doğan çocuğun anası ve çocuk, doğal baba aleyhine dâva aça­rak çocuğun babayla olan doğal ilişkisi­ni hukukî bir ilişkiye döndürme talebin­de bulunabilirler. Bu hukukî ilişki iki türlü olabilir: Birincisi, çocuk ile ba­ba arasında bütün şahsî sonuçlarıyla “gayrı sahih nesep” bağının kurulduğu ilişkidir. İkincisi ise, doğal babanın ço­cuk lehine nakdî ödemelere mahkum edildiği ilişkidir. Birinciyi sağlayan dâ­vaya “kişisel sonuçlarla babalık dâvası”, ikinciyi sağlayan dâvaya ise “malî sonuçlarıyla babalığa hüküm dâ­vası” denir.
İki dâvanın ortak şartı, doğal babalığın tespit edilmesidir. Evlilik dışı doğum halinde ana ve çocuk, doğumdan itiba­ren bir yıl içinde bu dâvayı açmalıdırlar. Dâva, baba veya mirasçıları aleyhine açılır. Henüz doğum vâki olmadan da dâva açılmasına gerek vardır.
Kanun, doğal babalığın tespiti açı­sından pratik değeri olan bir karine koy­maktadır MKM.301’e göre “Doğum­dan evvel üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında dâvâlının çocuğun anasıyla cinsel ilişkide bulunduğunun sabit olması babalığa karine teşkil eder.” “Babalık karinesi” denen bu kari­ne, çocuğun ana rahmine düştüğü süre­de (ihtibal müddeti) anayla cinsel ilişki kuran dâvâlının çocuğun babası olması ihtimaline dayanır. Bununla beraber, dâvâlının baba olması ihtimalini berta­raf edecek “ciddî şüpheler” varsa (mese­lâ ananın bu sürede başkalarıyla da cinsel ilişki kurduğu sabit olmuştur) bu karineye dayanılamaz. Ayrıca, ananın gebe kaldığı zaman “iffetsizlikle melûf” olduğu sabit olursa, yine karine değerini yitirir.
Gerek babalık karinesine dayanılarak, gerekse başka kanıtlara başvurulmak suretiyle (kan muayenesi, antropobiyolöjik incelemeler gibi) çocuğun dâvâlının ürünü olduğu tespit edilirse, babalık dâ­vasının en önemli aşaması geçilmiş olur. Bundan sonra, babalık dâvasının “kişi­sel sonuçlarıyla babalığa hüküm” veril­mesi suretiyle mi, yoksa sadece “malî sonuçlarla “mı biteceği, kanunun aradığı diğer şartlara bağlıdır. Doğal baba aley­hine, çocuğu kendisine gayrısahih ne­sep bağıyla bağlayacak “kişisel sonuç­larla babalığa hüküm” şeklinde bir kara­rın verilebilmesi için şu şartlar bulunmalıdır: Doğal baba anaya evlenme vaa-detmiş olmalı yahut cinsel ilişki bir suç teşkil etmeli yahut da ana üzerindeki nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle kurulmuş olmalıdır. Bu şartlardan biri varsa, doğal baba aleyhine “bütün kişi­sel sonuçlarla babalığa” hükmedilir. Ya­ni, çocuk ile baba arasında “gayrısahih nesep ilişkisi” kurulmuş olur. Bu, şart­lardan hiçbiri yoksa, çocukla olan doğal bağlantısı tespit edilmiş olan dâvâlı aleyhine babalığa hükmedilmez; sadece “nakdî ödemeler” şeklinde bir karar ve­rilir.
Nakdî ödeme çocuğa, rüşte kadar de­vam etmek üzere nafaka verilmesidir. Babalık dâvalarında yalnız çocuk lehine değil, ana lehine de gerek maddî gerekse manevî tazminata hüküm verilebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ