Kadınlar

Karı-Koca Mallarının İdaresi

l.Mesele: Karı koca mallarının yöneti­mi meselesi, evlilik birliğine taraf olan eş­lerin mal varlıklarının durumu ile ilgili­dir. Daha önceki bölümde gördüğümüz konular, karı kocanın evlilik birliği için­deki kişisel durumları ile ilgili bulunu­yordu. Gerçi bunlar arasında, nafaka yü­kümü, borçlardan sorumluluk gibi bazı malî konulara da değinilmektedir. Fa­kat, bunlar dışında sırf mallara ilişkin olmak üzere de bir rejim meselesi olmak gerekir. Nitekim kanun koyucu, karı ko­ca mallarının yönetimi konusunu ayrıca ve çok ayrıntılı biçimde düzenlemiş bulu­nuyor. Burada düzenleme konusu olan husus, “mal rejimi” ya da “karı koca mallarının idaresi” olarak adlandırılı­yor.
Meseleyi düzenleme biçimi açısından kanun koyucu şöyle bir hareket noktasın­dan işe başlıyor: Karı koca evlenirlerken sahip oldukları ve bundan sonra iktisap edecekleri mal varlıklarının nasıl bir re­jime bağlı olacağını kararlaştırmamışlarsa, aralarında, kanunun belirlediği re­jim egemen olacak ve mal varlıkları hak­kında bu rejime özgü kurallar uygulana­cakta”. Bunun adı “kanunî mal rejimidir” Böyle olmayıp da, eşler evlenirlerken veya sonradan bu mal varlıkları hakkın­da hangi kuralların yürüyeceğini ayrıca kararlaştırmak isterlerse, bu konuda ka­nunda gösterilen mal rejimlerinden biri­ni seçecekler ve yapacakları sözleşme ile bu seçimlerini ve bunun muhtevasını be­lirleyeceklerdir. Bunun adına da “akdî mal rejimi” denmektedir. Akdî mal reji­mi kuran sözleşmeye “evlenme mukave­lesi”, bunun tescil edildiği kütü­ğe de “karı koca malları hakkında usule dair sicil” adı veriliyor.
Bizim uygulamamız açısından, evlen­me mukavelesi ile bunun kaydolunduğu kütüğün pratik bakımdan bir önem taşı­madığını belirtelim. Çünkü, bizdeki ev­lenmelerin aşağı yukarı tamamında, ka­rı koca mallarının yönetimini belirtecek ayrı bir sözleşme yapılması gibi bir yola başvurulmamakta ve bunun sonucu ola­rak da durumu sicile geçirme işlemine gerek kalmamaktadır. Sözleşme yapıl­mayınca, karı koca arasında, mallara ilişkin olmak üzere “mal ayrılığı” rejimi yürümekte, yani mal ayrılığı usulü ka­nunî bir usul olarak kendiliğinden kabu edilmiş olmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ