Aşk Ve Evlilik

20 Eylül 2017 - Mutlu Evlilik Sırları için yorumlar kapalı
Evlendiğimizde mutlu bir evlilik hayali kurarak evleniriz. Mutlu ve sorunsuz bir evlilik, evlenen çiftler için en önemli bir tercihtir. Ancak bu göründüğü kadar kolay değildir. Evlilikte mutluluk için kolay bir yolda yoktur zaten. Her şey sabır gerektirir en başta. Mutlu...
12 Mart 2010 - 1 yorum
Neden sevgi gibi güzel bir duygu, bu kadar yıpratıcı ha­diselere neden olmakta? Çünkü sevgi, insani-manevi bir duygu iken, gençlik aşk­ları daha çok dürtüsel hislerdir. Tatmin edilmeyi bekleyen içgüdüler kabararak his pusulasını sıkça yanıltırlar. Ayrıca gençlik aşklarının birçoğu yalnız kalma korkusuy­la, iyi düşünülmeden...
12 Mart 2010 - 0 yorum
Bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlayıp, hisleri olgun­laşan genç kızlar, gittikçe "birlikte olmak istediği kişiye kar­şı duyulan sevgiyi" tanımaya başlar. Genellikle okul hayatı­nın önemli bir işlevi de, evlenilecek kişiyle tanışmadır. Hatta birçok genç okuldan mezun olmadan önce evlene­ceği kişiyi bulmayı önemser....
11 Mart 2010 - 0 yorum
Ergenlik çağı belki de en çok "ilk aşk" macerasıyla ha­yatımıza damgasını vurur. İlk aşk dediğimiz duygusal tec­rübe çoğu zaman oldukça münasebetsiz bir kişiye karşı his­sedilir. Genç ve yakışıklı bir öğretmenden, servis şoförüne, market çalışanına kadar her hangi biri olabilir bu...
2 Mart 2010 - 0 yorum
Flörtü savunan kesimlerin genel yaklaşımı, "ilerde mutlu bir evlilik için karşı cinsi tanıma gereği, bu konuda bir kâç deneyim yaşanmasının şart olduğu" iddiaları çevresinde şe­killenmektedir. Gençler arasında "çıkma" da denilen flört, evlilik gibi ma­nevi ve sorumlu bir bağın kuruluşuna başlangıç için...
22 Şubat 2009 - 0 yorum
Vasinin görevi Mahkemece tayin edilen vasi, sulh mahkemesinin genel gözetimi altında, küçük ve mahcuru korumak, ona neza­ret etmek, mallarını ve parasını muhafa­za edip işletmek, vesayet altında bulu­nan küçük ise onu bakıp beslemek, eğiti­mini sağlamak gibi görevleri yapar. Ay­rıca, hukukî işlemlerinde küçüğü...
22 Şubat 2009 - 0 yorum
Hacir kararı Hacir kararım mahkeme verir. Mah­kemeden bu kararı isteme yetkisi esas itibarıyla ilgili kişilerindir. Bununla bir­likte, bazı hallerde adliye ve idare ma­kamları da hacri gerektiren durumları mahkemeye bildirmekle yükümlüdürler. Hacir kararını verecek mahkeme/sulh mahkemesidir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle hacir...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Aile malları Aile mallarına ilişkin hükümler Mede­nî Kanun'un "ölü hükümleri"dir. Bun­lar bizim uygulamamızda rağbet bulma­yan "aile vakfı", "aile şirketi emvali" ve "aile yurdu" gibi bir yardımlaşma ya da ekonomik faaliyet biriminin meydana getirilmesi ile ilgilidir. Aile vakfı, aile bireylerinin eğitim ve öğretimine,...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Ev reisliği hükümleri, esas itibariyle büyük aile tipi ile ilgili hükümlerdir. Ka­nuna, sözleşmeye ya da örfe göre bira-rada yaşayan kimseler, bu anlamda bir aile meydana getirirler. Bu birim içinde, kan hısımları, sıhrî hısımlar, işçiler, çı­raklar hep birlikte bulunabilirler. Bunla­rın hepsi...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Medenî Kanun'un 315-345. maddele­rinde "geniş anlamıyla aile" denilebile­cek bir toplulukla ilgili hükümler yeralmaktadır. Bundan önceki kısımlarda ön­ce karı-koca sonra da karı-koca-çocuklardan kurulu aile birimi gözönün-,de tutulmuşken, burada daha geniş çev­ren bir aile birimi ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Kanunda isabetli sayılmayacak...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Sadece anasına sahih olmayan nesep bağı ile bağlanan çocuk onun soyadını alır, onun mirasçısı olur. Mahkeme vela­yeti de anaya verebilir. Buna karşılık, tanıma veya babalığa (kişisel sonuçlarıyla) hüküm suretiyle çocukla baba arasında gayrısahih nesep bağı kurulmuşsa, çocuk babanm soyadını alır....
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlilik dışında doğan çocuğun anası ve çocuk, doğal baba aleyhine dâva aça­rak çocuğun babayla olan doğal ilişkisi­ni hukukî bir ilişkiye döndürme talebin­de bulunabilirler. Bu hukukî ilişki iki türlü olabilir: Birincisi, çocuk ile ba­ba arasında bütün şahsî sonuçlarıyla "gayrı sahih nesep"...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlilik dışında doğan çocuk babası tarafından veya babanın ölümü yahut temyiz kudretini kaybetmesi halinde ba­basının babası tarafından tanınabilir. Tanıma resmî bir senet yapı­larak veya vasiyetname düzenlemek su­retiyle gerçekleşir ve nüfus memurluğu­na bildirilir. MK.292'ye göre birbirle­riyle evlenmeleri yasak olanlardan veya evli...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
l.Mesele: Karı koca mallarının yöneti­mi meselesi, evlilik birliğine taraf olan eş­lerin mal varlıklarının durumu ile ilgili­dir. Daha önceki bölümde gördüğümüz konular, karı kocanın evlilik birliği için­deki kişisel durumları ile ilgili bulunu­yordu. Gerçi bunlar arasında, nafaka yü­kümü, borçlardan sorumluluk gibi bazı...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
l-Karı ve kocanın kişisel durumları: Kanuna göre "evlenme merasiminin ic­rası ile evlilik birliği vücut bulur" ve bu birlik içinde "karı koca yekdiğerine karşı birliğin saadetini müttehiden temin ve çocukların iaşe ve ter­biyesine beraberce ihtimam etmek hu­suslarını iltizam etmiş olurlar". Bu...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme akdi tamamlanınca, taraflar arasında "evlilik" adı verilen birlik ku­rulmuş olur. En dar anlamıyla aile, karı ve kocadan oluşan bu iki kişilik birliktir. Bu birlik, doğal yapısına uygun biçim­de, kural olarak birliğe sonradan katıla­cak çocukların gelmesiyle ana-baba ve çocuklardan oluşan...
20 Şubat 2009 - 0 yorum
1- Dâva Hakkı: Evlenmenin geçersizli­ği sonucu kendiliğinden meydana gel­mez. Yokluk halleri dışında kalan haller­de (mutlak ve nisbî butlan halleri), ge­çersizliği bir mahkeme kararıyla hüküm altına aldırmak gerekir. Böyle bir karar olmadıkça, evlenme geçerli bir evlenme gibi hüküm ifade eder. Dâva hakkını...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
Her hukukî işlem gibi, evlenme de, bir sözleşme olarak, geçerlilik şartlarına uyularak yapılmalıdır. Yukarıda açıkla­dığımız hususlar, gerek ehliyet yönün­den, gerekse kanunla konulan yasaklar yönünden, evlenme işleminin şartlarını belirlemektedir. Şu halde, bu şartlara uyulmaması, evlenme işleminin sağlığı­nı bozan bir sebep teşkil...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
1) Genel Bilgiler. Yukarıda belirttiği­miz ehliyete ve evlenme engellerine iliş­kin hususlar, .evlenme sözleşmesinin meydana gelmesi için gerekli olan maddî şartları göstermektedir. Bir evliliğin, kurulması için zorunlu olan bu şartları "öze ilişkin şartlar" olarak niteleyebiliriz. Bunların varolması gerektiği gibi, evlenmenin gerçekleşebilmesi...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
Kesin olmayan evlenme engelleri çe­şitlidir. Bunların ortak nitelikleri, resmî evlenme başvurusu sırasında gözönünde tutularak, evlenme işlemim yürüten gö­revli tarafından, evlenmenin yapılmasın­dan imtina edilmesinde görülür. Başka bir deyişle, evlendirme memuru, kendi­sine yapılan başvuruda, ister kesin, ister kesin olmayan bir engel bulunduğunu...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
1) Hısımlık- Hısımlığın belli derecesi evlenmeye engel teşkil eder. Bu eski yeni, hemen bütün hukuk düzenlerinde kabul edilmiş bir esastır. Yalnız ahlâkî sebeplerle değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da yakın hısımlar ara­sındaki evlenmenin caiz olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme engelleri Evlenme engelleri, tasarlanan bir evli­liğin meydana gelmesini önleyen sebep­lerdir. Bunların bulunması halinde, ta­raflar kendi açılarından tam ehliyetli de olsalar evlenemezler. Hemen hemen bütün hukuk düzenlerinde, gerek ahlâk açısından, gerekse toplumsal bakımdan geçerli olan "değer yargılarına" daya­nılmak suretiyle, bu türden...
18 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenmenin ilk şartı, evlenecek kişi­lerin kanunun öngördüğü ehliyete sahip obualarıdır. Nişanlılar evlenmek için başvurduklarında, evlenmeye "ehil" ol­manın gerektirdiği durum ve olgunlukta bulunmalıdırlar. Bizim Medenî Kanunumuza göre bu ehliyetin gerçek­leşmesi için, evlenme adayının belli bir yaşı doldurması ve temyiz gücüne sahip...
18 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme, evlilik denen hayat ortaklı­ğını kuran sözleşmedir, iki tarafın bir­birleriyle bir hayat boyu birarada bulun­mak, hayat ve kader birliği yapmak üze­re karşılıklı anlaşmaları ve bunu fiilî olarak açığa vurmaları açısından ele alınırsa, evlenmenin hukukî yapısını, sü­rekli ilişki doğuran herhangi bir...
16 Şubat 2009 - 0 yorum
1) Hediyelerin Geri Verilmesi: Hemen her nişan ilişkisinde tarafların birbirlerine hediyeler vermesi olayına rastlanır. Nişanlılar, birbirlerine olan bağlılıklarının ifadesi olmak üzere malî güçlerine, imkânlarına göre çeşitli arma­ğanlar verirler. Duygusal ilgiyi ve bağlılı­ğı simgeleyen hediye teatisi, aynı za­manda, geleneklerle de desteklenen...
16 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlılığın sona ermesi, nişanlıların birbirleriyle artık böyle bir bağ içinde bulunmamaları demektir. Nişanlılık ba­ğının çözülmesi şeklinde tasarlanacak bu olguyu her zaman olumsuz bir sonuç olarak düşünmemeliyiz. Çünkü, birçok hallerde tarafların birbirleriyle nişanlı olmaktan çıkmasına sebep olan olgu, bir çözülme değil,...
16 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlanma bir sözleşme olarak akde­dilince, taraflar arasında "nişanlılık" adı verilen ilişki meydana gelir. Bu iliş­ki, ileride yapılması planlanan evliliğe yönelik ve bu niteliği gereği "geçici" ol­ması icabeden bir ilişkidir. Bu geçici ni­teliğine karşı, taraflar arasında hukukî olarak bir bağlılık kurduğu...
14 Şubat 2009 - 0 yorum
Erkekle kadın arasında hayat ortaklı­ğı ve çok eski çağlardan beri, toplumun bütü­nünü ilgilendiren bir konu olarak görül­müştür. Başka bir deyişle, erkek-kadın ilişkilerinde, bu ilişkinin taraflarını aşan, toplumu ilgilendiren bir yön bu­lunduğu inancı, çok eski çağlardan gü­nümüze kadar sürüp gelmiştir. Erkekle kadın...
14 Şubat 2009 - 0 yorum
Boşanma Karı-kocanın mahkeme kararıyla bir­birlerinden ayrılmaları olan boşanma, genelde arzu edilmeyen bir durumdur. Ancak ortak hayat sürekli huzursuzluk, çatışma ortamında sürmeye başlar, ta­rafların evliliklerini kurtarmak için yap­tıkları çabalar sonuç vermezse tek çö­züm boşanma olur. Anne-babanın çocuğa gösterdikleri il­gi, sevgi,...
14 Şubat 2009 - 0 yorum
Kriz devreleri Daha önce de belirttiğimiz gibi, psiko­loglar evlilik hayatında 3 kritik dönem olduğunu söylerler. Başlangıç dönemi 5-7, 12 ve 14. yular arasındaki dönemler­dir. Bu bir Amerikan istatistiğidir. Dün­yanın her ülkesinde aynı sonuçları ver­meyebilir. Fakat, her evlilikte kritik devrelerin olduğu muhakkaktır....
13 Şubat 2009 - 0 yorum
Kadın olma gereği Bir evliliğin başarısı, mutluluğu er­kekten çok kadının davranışlarına bağlı­dır. Erkek, evlilik hayatına genellikle kolay uyum sağlar. Zira, erkek evlilikte huzur arar. Vasat erkek tipi, evlendik­ten sonra daha çok mesleğinde, işinde ilerlemek, yükselmek ister. Kadının daha geniş bir hayal gücü...
13 Şubat 2009 - 0 yorum
Tartışmayı bilmek Psikologlar, evlilik hayatında tartış­maların gerekli olduğu fikrinde birleşi­yorlar. Gerçekte de, tartışmalar evlilikte adeta emniyet subahı görevi yapar. Eş­lerde biriken ufak tefek öfkeler, bu şekil­de patlamalarla dışarı atılır. Ancak bu çok sık olmamalıdır. Şiddetli kavgaya ihtiyaç duyan çiftler de vardır....
11 Şubat 2009 - 0 yorum
Bazı olumsuz davranışlar Eşler birbirlerini anlamaya, tanıma­ya, aralarında uyum sağlamaya çalıştık­ları sırada bazı engellerle karşılaşacak­lardır elbette. Çoğu kere bazı minik, .olumsuz, davra­nışlar devleştirilip, aşılması güç engeller haline sokulur. Zira, evliliğin başından itibaren, eşlerden biri, olaylar karşısın­da takındığı tavrın, yerinde olduğunu değiştirmemesi gerektiğini...
8 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlılık döneminde, gençler, evlen­meye kesin karar vermeden önce, birbir­leriyle anlaşıp anlaşmadıklarına bakma­lıdırlar. Ancak, pek az nişanlı çiftte ni­şanlılık gerçek amacına ulaşır. Çiftlerin gerçek kişilikleri genellikle evlendikten sonra ortaya çıkar. Çünkü, görüş açıları, fikirleri, evlilik hayatında tamamen değişir. Kısacası karı-koca, ev­lendikten sonra...
8 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlılık döneminin ilk zamanlarında sık ve ısrarla sorulan bir sorudur, "Beni seviyor musun? ". Bu, cevabı zaten bilinen çok saçma bir sorudur. Ancak, çoğu kez şımarıklık ol­sun diye sorulsa bile, bazen nişanlıların içlerinde yatan kararsızlıkları da ortaya koyabilir. Ve, genellikle, bu şüpheler,...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Birçok psikolog, evlilik hayatında üç önemli dönem olduğu fikrinde birleşir­ler. Bunlar; başlangıç dönemi, evliliğin beşinci ve yedinci yılları arasındaki dö­nem ve evliliğin onikinci ondördüncü yılları arasındaki dönemdir. Başlangıç döneminin zor olduğunu an­lamak güç değildir. Zira bu devrede evli­lik gerçeğiyle ilk defa...
6 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme yaşı medenî kanunumuzda kızlar için 15, erkekler îçin 17 olarak tespit edilmiştir. Yine bu kanunumuza göre bu yaş sınırları bazı izinlerle kızlar için 14, erkekler için 15 olarak daha da aşağı­ya indirilebilmektedir.Ancak, bu sınırlama yurdumuzun pek çok yerinde erken...