Kadınlar

Aşk Ve Evlilik

19 Şubat 2009 - 0 yorum
1) Hısımlık- Hısımlığın belli derecesi evlenmeye engel teşkil eder. Bu eski yeni, hemen bütün hukuk düzenlerinde kabul edilmiş bir esastır. Yalnız ahlâkî sebeplerle değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da yakın hısımlar ara­sındaki evlenmenin caiz olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu...
19 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme engelleri Evlenme engelleri, tasarlanan bir evli­liğin meydana gelmesini önleyen sebep­lerdir. Bunların bulunması halinde, ta­raflar kendi açılarından tam ehliyetli de olsalar evlenemezler. Hemen hemen bütün hukuk düzenlerinde, gerek ahlâk açısından, gerekse toplumsal bakımdan geçerli olan "değer yargılarına" daya­nılmak suretiyle, bu türden...
18 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenmenin ilk şartı, evlenecek kişi­lerin kanunun öngördüğü ehliyete sahip obualarıdır. Nişanlılar evlenmek için başvurduklarında, evlenmeye "ehil" ol­manın gerektirdiği durum ve olgunlukta bulunmalıdırlar. Bizim Medenî Kanunumuza göre bu ehliyetin gerçek­leşmesi için, evlenme adayının belli bir yaşı doldurması ve temyiz gücüne sahip...
18 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme, evlilik denen hayat ortaklı­ğını kuran sözleşmedir, iki tarafın bir­birleriyle bir hayat boyu birarada bulun­mak, hayat ve kader birliği yapmak üze­re karşılıklı anlaşmaları ve bunu fiilî olarak açığa vurmaları açısından ele alınırsa, evlenmenin hukukî yapısını, sü­rekli ilişki doğuran herhangi bir...
16 Şubat 2009 - 0 yorum
1) Hediyelerin Geri Verilmesi: Hemen her nişan ilişkisinde tarafların birbirlerine hediyeler vermesi olayına rastlanır. Nişanlılar, birbirlerine olan bağlılıklarının ifadesi olmak üzere malî güçlerine, imkânlarına göre çeşitli arma­ğanlar verirler. Duygusal ilgiyi ve bağlılı­ğı simgeleyen hediye teatisi, aynı za­manda, geleneklerle de desteklenen...
16 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlılığın sona ermesi, nişanlıların birbirleriyle artık böyle bir bağ içinde bulunmamaları demektir. Nişanlılık ba­ğının çözülmesi şeklinde tasarlanacak bu olguyu her zaman olumsuz bir sonuç olarak düşünmemeliyiz. Çünkü, birçok hallerde tarafların birbirleriyle nişanlı olmaktan çıkmasına sebep olan olgu, bir çözülme değil,...
16 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlanma bir sözleşme olarak akde­dilince, taraflar arasında "nişanlılık" adı verilen ilişki meydana gelir. Bu iliş­ki, ileride yapılması planlanan evliliğe yönelik ve bu niteliği gereği "geçici" ol­ması icabeden bir ilişkidir. Bu geçici ni­teliğine karşı, taraflar arasında hukukî olarak bir bağlılık kurduğu...
14 Şubat 2009 - 0 yorum
Erkekle kadın arasında hayat ortaklı­ğı ve çok eski çağlardan beri, toplumun bütü­nünü ilgilendiren bir konu olarak görül­müştür. Başka bir deyişle, erkek-kadın ilişkilerinde, bu ilişkinin taraflarını aşan, toplumu ilgilendiren bir yön bu­lunduğu inancı, çok eski çağlardan gü­nümüze kadar sürüp gelmiştir. Erkekle kadın...
14 Şubat 2009 - 0 yorum
Boşanma Karı-kocanın mahkeme kararıyla bir­birlerinden ayrılmaları olan boşanma, genelde arzu edilmeyen bir durumdur. Ancak ortak hayat sürekli huzursuzluk, çatışma ortamında sürmeye başlar, ta­rafların evliliklerini kurtarmak için yap­tıkları çabalar sonuç vermezse tek çö­züm boşanma olur. Anne-babanın çocuğa gösterdikleri il­gi, sevgi,...
14 Şubat 2009 - 0 yorum
Kriz devreleri Daha önce de belirttiğimiz gibi, psiko­loglar evlilik hayatında 3 kritik dönem olduğunu söylerler. Başlangıç dönemi 5-7, 12 ve 14. yular arasındaki dönemler­dir. Bu bir Amerikan istatistiğidir. Dün­yanın her ülkesinde aynı sonuçları ver­meyebilir. Fakat, her evlilikte kritik devrelerin olduğu muhakkaktır....
13 Şubat 2009 - 0 yorum
Kadın olma gereği Bir evliliğin başarısı, mutluluğu er­kekten çok kadının davranışlarına bağlı­dır. Erkek, evlilik hayatına genellikle kolay uyum sağlar. Zira, erkek evlilikte huzur arar. Vasat erkek tipi, evlendik­ten sonra daha çok mesleğinde, işinde ilerlemek, yükselmek ister. Kadının daha geniş bir hayal gücü...
13 Şubat 2009 - 0 yorum
Tartışmayı bilmek Psikologlar, evlilik hayatında tartış­maların gerekli olduğu fikrinde birleşi­yorlar. Gerçekte de, tartışmalar evlilikte adeta emniyet subahı görevi yapar. Eş­lerde biriken ufak tefek öfkeler, bu şekil­de patlamalarla dışarı atılır. Ancak bu çok sık olmamalıdır. Şiddetli kavgaya ihtiyaç duyan çiftler de vardır....
11 Şubat 2009 - 0 yorum
Bazı olumsuz davranışlar Eşler birbirlerini anlamaya, tanıma­ya, aralarında uyum sağlamaya çalıştık­ları sırada bazı engellerle karşılaşacak­lardır elbette. Çoğu kere bazı minik, .olumsuz, davra­nışlar devleştirilip, aşılması güç engeller haline sokulur. Zira, evliliğin başından itibaren, eşlerden biri, olaylar karşısın­da takındığı tavrın, yerinde olduğunu değiştirmemesi gerektiğini...
8 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlılık döneminde, gençler, evlen­meye kesin karar vermeden önce, birbir­leriyle anlaşıp anlaşmadıklarına bakma­lıdırlar. Ancak, pek az nişanlı çiftte ni­şanlılık gerçek amacına ulaşır. Çiftlerin gerçek kişilikleri genellikle evlendikten sonra ortaya çıkar. Çünkü, görüş açıları, fikirleri, evlilik hayatında tamamen değişir. Kısacası karı-koca, ev­lendikten sonra...
8 Şubat 2009 - 0 yorum
Nişanlılık döneminin ilk zamanlarında sık ve ısrarla sorulan bir sorudur, "Beni seviyor musun? ". Bu, cevabı zaten bilinen çok saçma bir sorudur. Ancak, çoğu kez şımarıklık ol­sun diye sorulsa bile, bazen nişanlıların içlerinde yatan kararsızlıkları da ortaya koyabilir. Ve, genellikle, bu şüpheler,...
7 Şubat 2009 - 0 yorum
Birçok psikolog, evlilik hayatında üç önemli dönem olduğu fikrinde birleşir­ler. Bunlar; başlangıç dönemi, evliliğin beşinci ve yedinci yılları arasındaki dö­nem ve evliliğin onikinci ondördüncü yılları arasındaki dönemdir. Başlangıç döneminin zor olduğunu an­lamak güç değildir. Zira bu devrede evli­lik gerçeğiyle ilk defa...
6 Şubat 2009 - 0 yorum
Evlenme yaşı medenî kanunumuzda kızlar için 15, erkekler îçin 17 olarak tespit edilmiştir. Yine bu kanunumuza göre bu yaş sınırları bazı izinlerle kızlar için 14, erkekler için 15 olarak daha da aşağı­ya indirilebilmektedir.Ancak, bu sınırlama yurdumuzun pek çok yerinde erken...
12
Tüm Kategoriler
Site Arşivi
Destekleyen Siteler


site ekle